Социални принципи на Обединената методистка църква

От WikiSofia
Направо към: навигация, търсене

СОЦИАЛНИ ПРИНЦИПИ


Съдържание

ПРЕДГОВОР[редактиране]

Обединената методистка църква има дългогодишна традиция в загрижеността по отношение на социалната справедливост. Нейните членове често са заемали праволинейни становища по спорни въпроси, включващи християнски принципи. Първите методисти изразяват своето негативно отношение към търговията с роби, контрабантата и жестокото отгошение към затворниците.

През 1908 г. Методистката епископална църква (Север) приема социално кредо. През следващото десетилетие подобни формулировки са приети и от Методистка епископална църква - Юг и от Методистката протестантска църква. Евангелската обединена братска църква приема формулировка на социалните принципи през 1946 г. по време на обединението на Обединените братя и Евангелската църква. През 1972 г., четири години след обединението от 1968 г. на Методистката църква и Евангелската обединена братска църква, Генералната конференция на Обединената методистка църква приема нова формулировка на Социалните принципи, ревизирана през 1976 г. (и през всяка следваща Генерална конференция).

Социалните принципи представляват молитвен и задълбочен опит от страна на Генералната конференция да говори за човешките въпроси в съвременния свят въз основа на стабилни библейски и богословски разбирания, демонстрирани в историята от традициите на Обединената методистка църква. Те са призив към вярност. Тяхното предназначение е да напътстват и убеждават в най-добрия пророчески дух. Но те не са църковен закон. Социалните принципи са призив към всички членове на Обединената методистка църква да се включат в молитвен, образован диалог на вяра и практика. (Виж ¶ 509.)


УВОД[редактиране]

Ние, хората наречени Обединени методисти, тържествено потвърждаваме своята вяра в Бога нашия Творец и Отец, в Исус Христос нашия Спасител и в Святия Дух нашия Водител и Пазител.

Ние признаваме своята пълна зависимост от Бога при раждането, в живота, в смъртта и във вечния живот. Сигурни в Божията любов, ние потвърждаваме, че животът е добър и изповядваме многобройните си грехове спрямо Божията воля за нас, така както я откриваме в Исуса Христа. Не винаги сме били верни управители на всичко, което Бог Творец ни е поверил. Били сме неохотни последователи на Исус Христос в мисията Му да доведе всички хора в едно общество на любов. Въпреки че сме били призовани от Святия Дух да бъдем нови създания в Христа, ние сме се противопоставяли на последвалия призив да станем Божии люде в поведението си един към друг и спрямо земята, на която живеем.

Изпълнени с благодарност за Божията прощаваща любов, в която живеем и според която биваме съдени, и потвърждавайки вярата си в неизмеримата ценност на всеки индивид, ние подновяваме обета си да станем верни свидетели на благовестието не само до краищата на земята, но и в дълбините на нашия общ живот и дейност.


¶ 160. I. ПРИРИДНИЯТ СВЯТ[редактиране]

Цялото творение е Господно и ние носим отговорност за начина, по който го използваме и по който злоупотребяваме с него. Водата, въздухът, почвата, минералите, енергийните ресурси, животинският свят и пространството трябва да бъдат ценени и съхранявани, защото са Божие творение, а не само защото са полезни за човешкото битие. Бог ни е дал да управляваме творението. Трябвя да поемем задълженията си на управители като проявяваме любяща грижа и уважение. Икономическите, политическите, социалните и технологичните постижения са довели до увеличаването на броя на хората, удължили са продължителността на човешкия живот и са го обогатили. Тези постижения обаче са довели до обезлистяването на цели райони, до драматичното изчезване на много животински и растителни видове, до огромни човешки страдания, свръх населеност, както и до злоупотребата и свръх консумацията на природни и необновими ресурси, особено от страна на индустриализираните общества. Този продължаващ начин на действие поставя на карта природното наследство, което Бог е поверил на всички поколения. Ето защо нека признаем отговорността на църквата и нейните членове да постави на челно място по приоритет промени в икономическия, политическия, социалния и технологичния начин на живот, за да подкрепят един екологически по-справедлив и поддържащ свят, който да доведе до много по-качествен живот за цялото Божие тнворение.

А) Вода, въздух, почва, минерали, растения[редактиране]

Ние поддържаме и насърчаваме социалната политика, която служи за намаляване и контрол на създаването на индустриални продукти и отпадъци; улеснява безопасната обработка и изхвърляне на токсични и ядрени отпадъци и преминава към тяхното елиминиране; насърчава редуцирането на градските отпадъци; осигурява подходящо рециклиране и изхвърляне на градските отпадъци; и помага за изчистването на замърсените въздух, вода и почва. Призоваваме за съхраняването на девствените гори и други незаменими природни богатства, както и за съхраняването на застрашените от изчезване растителни видове. Подкрепяме мерките, предназначени за поддържането и възстановяването на природните екосистеми. Поддържаме политиката, която разработва алтернативи на химикалите за отглеждането, обработката и съхраняването на храните и сериозно насърчаваме да се изследва пълноценно тяхното въздействие върху Божието творение преди то да бъде използвано. Насърчаваме постигането на международни договорености по отношение на справедливото използване на световните ресурси в полза на човечеството, като се запазва целостта на земята.

Б) Използване на енергийните ресурси[редактиране]

Потвърждавайки унаследената ценност на природните творения, ние подкрепяме и насърчаваме социалната политика, която е насочена към разумното и ограничено трансформиране на част от природния свят в енергия за употреба от хората и която премахва ударението или елиминира произвеждащите енергия технологии заплашващи здравето, безопасността и дори съществуването на настоящото и бъдещето творение (човешко и природно). Освен това, ние изцяло насърчаваме съхраняването на енергия и разумното разработване на всички енергийни ресурси, като наблягаме особено на разработването на възобновими енергийни източници, за да се утвърди добротата на земята.

В) Животинският свят[редактиране]

Подкрепяме наредбите, които защитават живота и здравето на животните, включително и тези, които осигуряват хуманното отношение към домашните любимци и всички други домашни животни, използваните в изследователските лаборатории животни, както и за безболезненото умъртвяване на предназначените за храна животни, риба и птици. Насърчаваме съхраняването на всички животински видове, включително и тези, застрашени от изчезване.

Г) Космос[редактиране]

Вселената, известна и неизвестна, е творение на Бога и й се полага уважението, което сме призовани да показваме към земята.

Д) Наука и техника[редактиране]

Признаваме науката като законно тълкувание на Божия природен свят. Потвърждаваме валидността на научните твърдения, описващи природата, въпреки че спираме науката да прави авторитетни изявления па богословски въпроси. Признаваме техниката като законосъобразно използване на Божия природен свят, когато тази употреба повишава качеството на човешкия живот и позволява на всички Божии чада да разработят дадения им от Бога творчески потенциал без да нарушават нашите етически убеждения относно взаимоотношението на човечеството с природния свят.

Признавайки важната роля на науката и техниката, ние вярваме също така, че богословските разбирания за човешката опитност са от съществена важност за цялостното разбиране на мястото на човечеството във вселената. Науката и техниката по-скоро се допълват, отколкото да са взаимно несъвместими. Ето защо насърчаваме диалога между научните и техническите общности и търсим такъв вид участие, което би позволило на човечеството да поддържа живота на земята и по Божията благодат да повиши качеството на съвместния ни живот.

Е) Безопасност на храната[редактиране]

Подкрепяме политиката, която предпазва хранителните запаси и осигурява правото на обществеността да знае състава на консумираните от нея храни. Призоваваме към строги проверки и щателен контрол върху биологичната безопасност на всички храни, предназначени за консумация от страна на хората. Настояваме за независимо тестване на химическите остатъци в храните и изтеглянето от пазара на храни, замърсени в опасни количества с пестициди, хербициди или фунгициди (химикали за унищожаване на гъбички); медицински остатъци от животински антибиотици, стероиди или хормони; замърсявания принесени по въздух, от почвата или водата, причинени от изгорели растения или друг вид индустриални операции. Призоваваме за използването на ясни етикети на всички преработени или видоизменени храни, като се провежда тестване за безопасност преди попадането на храните на пазара. Противопоставяме се на принизяването на стандартите за органичните храни. Призоваваме към такава политика, която да насърчава и подкрепя постепенното преминаване към поддържащо и органично земеделие.


¶ 161. II. ВЪЗПИТАВАЩОТО ОБЩЕСТВО[редактиране]

Обществото осигурява възможност за възпитаване на хората в пълнотата на тяхната човешка природа. Вярваме, че носим отговорността да въвеждаме, спонсорираме и оценяваме нови форми на обществото, които ще насърчават развитието в пълнота на потенциала на отделните индивиди. За нас от първостепенно значение е евангелското разбиране, че всички хора са важни – защото те са човешки същества, сътворени от Бога и обичани посредством и от Исус Христос, а не защото са заслужили своята значимост. Ето защо ние поддържаме социалния климат, при който човешките общества се поддържат и подсилват в полза на всички хора и техния растеж. Насърчаваме също така всички индивиди да бъдат чувствителни към другите като използват подходящ език, когато се обръщат към всички хора. Пренебрежителният и унижаващ език (по отношение на раса, националност, етнически произход, пол, сексуалност и физически различия) не отразява факта, че се оценяваме един друг и противоречи на благовестието на Исус Христос.

А) Семейството[редактиране]

Ние вярваме, че семейството е основната човешка общност, посредством която отделните личности се възпитават и поддържат във взаимна любов, отговорност, уважение и вярност. Потвърждаваме важната роля както на бащите, така и на майките за всички деца. Ние също така разбираме семейството като включващо един по-широк диапазон от възможности, отколкото това на така нареченото ядрено семейство, съставено от две поколения родители и деца, включително и разширеното семейство, семействата с осиновени деца, самотните родители, доведените семейства и бездетните двойки. Утвърждаваме поделената родителска отговорност от мъжете и жените и насърчаваме социалните, икономическите и религиозните усилия за поддържане и заздравяване на взаимоотношенията вътре в семействата, за да може да се помогне на всеки един член на семейството да се развие в пълноценна личност.

Б) Други християнски общности[редактиране]

Приемаме и движението да се изнамерят нови форми на християнски възпитаващи общности, като например фермите Койнония, определени монашески и други религиозни ордени и някои форми на общ църковен живот. Настояваме Църквата да търси начини да разбира нуждите и грижите на подобни християнски групи и да намери начини да послужи чрез тях и на тях.

В) Брак[редактиране]

Потвърждаваме светостта на брачния обет, изразен в любов, взаимна подкрепа, лична обвързаност и споделена вярност между един мъж и една жена. Вярваме, че Божието благословение е положено върху такъв един брак, независимо дали в резултат има деца или не. Отхвърляме социалните норми, които приемат различни стандарти съответно за жените и мъжете в брака. Подкрепяме законите в светското общество, които дефинират брака като съединяването на един мъж и една жена.

Г) Развод[редактиране]

Божият план е за брак на вярност, продължаващ цял живот. Църквата трябва да заема челно място в предбрачното и следбрачното съветничество, за да създаде и съхрани здрави бракове. Обаче в случаите, когато една брачна двойка се е отчуждила до такава степен, че не е възможно помирение, дори и след внимателно обмисляне и съветничество, разводът е печална алтернатива насред разрухата в брака. Ние скърбим за опустошителните емоционални, духовни и икономически последици от развода за всички замесени и сме загрижени за високата степен на разводи в света.

Д) Несемейни хора[редактиране]

Потвърждаваме целостта на несемейните хора и отхвърляме дискриминиращите социални практики или социални отношения, които демонстрират предубеденост спрямо хората, само защото са несемейни.

Е) Жени и мъже[редактиране]

Тържествено заявяваме заедно с Писанието, че човешкият род е съставен от мъже и жени, които имат еднаква стойност в Божиите очи. Отхвърляме погрешното схващане, че единият пол е по-висш от другия, че единият пол трябва да се бори против другия и че представителите на единия пол могат да получат любов, власт и уважение само за сметка на другия. Отхвърляме най-вече идеята, че Бог създаде отделните личности като незавършени фрагменти, които стават едно цяло, само когато се съединят един с друг. Призоваваме както жените, така и мъжете да поделят един с друг властта и контрола, да се научат да дават доброволно и да приемат доброволно, да бъдат едно цяло и да уважават целостта на другите. Търсим възможности и свобода за всеки един да обича и да бъде обичан, да търси и да намира справедливост и да упражнява етическа самоопределеност. Ние считаме нашите полови различия за дар от Бога, предназначени да обогатят разнообразието от човешки опитности и перспектива, и се предпазваме от отношения и традиции, които биха използвали този добър дар, за да направи представителите на единия пол по-уязвими във взаимоотношенията отколкото членовете на другия.

Ж) Човешката сексуалност[редактиране]

Приемаме, че сексуалността е Божия добър дар за всички хора. Вярваме, че хората могат да имат изцяло човешки облик, само когато този дар се признае и потвърди от самите тях, от църквата и от обществото. Призоваваме всички хора към дисциплинираното и отговорно осъществяване на самите тях, на другите и обществото при разпореждането с този дар. Признаваме също така и ограниченото си разбиране на този сложен дар и насърчаваме медицинската, богословската и социалната научна дисциплина да се обединят в решителен опит да разберат по-пълно човешката сексуалност. Призоваваме Църквата да поеме ръководната роля при обединяването на тези дисциплини, за да се адресира този толкова сложен въпрос. Освен това в контекста на нашето разбиране на този Божий дар, ние признаваме, че Бог ни отправя предизвикателство да намерим отговорни, предани и любящи форми на изразяване.

Въпреки че всички хора са сексуални същества, независимо дали са семейни или не, сексуалните взаимоотношения са ясно утвърдени единствено в обвързаността на брака. Сексът може да се превърне в акт на експлоатация както в брака, така и извън него. Ние отхвърляме всеки сексуален израз, който уврежда или разрушава човешкото в нас, което Бог ни е дарил по рождение и утвърждаваме само този сексуален израз, който засилва човешкото в нас. Вярваме, че сексуалните взаимоотношения, при които единият или двамата партньори са експлоатиращи, насилници или търсят многобройни връзки, са напълно неприемливи като християнско поведение и в края на краищата са напълно разрушителни за отделните личности, семействата и социалния ред.

Осъждаме всички форми на комерсиализирането и експлоатацията на секса, в следствие на което се обезценява и деградира човешката личност. Призоваваме за стриктно прокарване в глобален мащаб на закони, забраняващи сексуалната експлоатация или използването на деца от страна на пълнолетни хора и насърчаващи усилията нарушителите да се държат правно и финансово отговорни. Призоваваме за създаването на подходящи служби за защита, насоки и възможност за терапия на деца, пострадали при подобни форми на насилие. Настояваме, че всички хора, независимо от тяхната възраст, пол, семейно състояние или сексуална ориентация, имат право да им бъдат осигурени човешките и гражданските права.

Признаваме съществуващата още нужда от пълноценно, положително, възрастово ориентирано и фактологично сексуално обучение за деца, младежи и възрастни. Църквата предлага уникална възможност да даде качествено водителство и обучение в тази област.

Хомосексуалните хора са в еднаква степен индивиди със свещена стойност като хетеросексуалните. Всички хора се нуждаят от служението и водителството на църквата в своята борба за човешко осъществяване, както и от духовната и емоционална грижа на една общност, която позволява осъществяването на взаимоотношения на помирение с Бога, с другите и със самия себе си. Обединената методистка църква не извинява практикуването на хомосексуализъм и счита тази практика за несъвместима с християнското учение. Ние потвърждаваме, че Божията благодат е достъпна за всички и ние ще се стремим да живеем заедно в християнска общност. Умоляваме семействата и църквите да не отхвърлят или осъждат хомосексуалните членове и приятели на църквата (мъже и жени). Поемаме задължението да бъдем в служение за всички и с всички.

З) Домашно насилие и сексуално насилие в семейството[редактиране]

Приемаме, че домашното насилие и сексуалното насилие в семейството, във всичките им форми (словесно, психологично, физическо, сексуално) е пагубно за завета на човешката общност. Насърчаваме Църквата да осигури на жертвите безопасна среда, душегрижителство и подкрепа. Осъждаме действията на насилника и същевременно заявяваме, че този човек се нуждае от Божията изкупителна любов.

И) Сексуален тормоз[редактиране]

Вярваме, че човешката сексуалност е добър дар от Бога. Една от злоупотребите с този добър дар е сексуалният тормоз. Ние дефинираме сексуалния тормоз като всяка нежелана сексуална забележка, постъпка или искане, било то словесна или физическа, която се приема от потърпевшия като унизителна, заплашителна или насилствена. На сексуалния тормоз трябва да се гледа по-скоро като на експлоатиране на силово взаимоотношение отколкото като на сексуален въпрос. Сексуалният тормоз включва, без да се ограничава само до това, създаването на враждебна или насилствена работна среда, в резултат на дискриминация по отношение на пола.

За разлика от възпитаващата общност, сексуалният тормоз създава неподходящи, заплашителни и насилствени условия там, където се появява в обществото.

Сексуалният тормоз подронва социалните цели за равнопоставеност, както и атмосферата на взаимно уважение между жените и мъжете. Нежеланото сексуално внимание е погрешно и дискриминиращо. Сексуалният тормоз спъва моралната мисия на Църквата.

Й) Аборт[редактиране]

Началото и краят на живота са границите на човешкото съществуване, дадени от Бога. Докато хората винаги са имали определена степен на контрол върху момента на своята смърт, сега те имат неимоверна власт да определят кога и дори дали ще се родят нови индивиди. Нашата вяра в святостта на неродения човешки живот ни спира да одобряваме аборта. Но ние сме еднакво задължени да уважаваме святостта на живота и доброто състояние на майката, за която една неприемлива бременност може да доведе до резултати в неин ущърб. В съгласие с досегашното християнско учение ние признаваме, че трагични конфликти с живота могат да оправдаят извършването на аборт и в такива случаи подкрепяме законната възможност за аборт, извършен по подходяща медицинска процедура. Не можем да утвърдим аборта като приемливо средство за контрол на раждаемостта и безусловно го отхвърляме като средство за подбора на пола. Противопоставяме се на аборта при по-късен термин, известен като дилатация и екстракция и призоваваме да се сложи край на тази практика, освен в случаите, когато физическият живот на майката е в опасност и не са достъпни никакви други медицински процедури, или в случай на сериозни ембрионални аномалии, несъвместими с живота. Призоваваме всички християни с молитви и изследвания да определят условията, при които може да се наложи извършването на аборт. Задължаваме Църквата да продължи да осигурява грижовно служение на тези, които прекъсват бременността си, на тези, които преминават през критична бременност и на тези, които раждат. Особено насърчаваме Църквата, правителството и социалните служби да подкрепят и улесняват правото на избор за извършване на аборт. (Виж ¶ 161.К.) Правителствените закони и правилници не осигуряват всички напътствия, изисквани от информираната християнска съвест. Ето защо трябва да се вземе решение по отношение на аборта единствено след обмисляне и молитва от страна на засегнатите в случая, като те получат медицински, пастирски и друг подходящ съвет.

К) Служение към тези, които са претърпели аборт[редактиране]

Настояваме местните пастори да се информират за симптомите и поведението, свързано със стреса след аборт. Насърчаваме и местните църкви да разполагат на достъпно място с информация относно терапевтични агенции, предлагащи програми за справяне със стреса след аборт на всички, които търсят помощ.

Л) Осиновяване[редактиране]

Децата са дар от Бога, които трябва да бъдат приветствани и приемани. Признаваме, че някои обстоятелства при раждането затрудняват отглеждането на едно дете. Ние признаваме и подкрепяме рождения родител/родители, чийто е изборът да се разреши осиновяването на дете. Признаваме агонията, силата и куража на рождения родител/родители, който избира с надежда, любов и молитва да предложи дете за осиновяване. Освен това ние признаваме и безпокойството, силата и куража на онези, които избират с надежда, любов и молитва да могат да се грижат за дете. Потвърждаваме и подкрепяме желанието на осиновителя/осиновителите да отгледат осиновеното дете така, както биха отгледали биологичното си дете. Когато обстоятелствата налагат осиновяване, ние подкрепяме използването на подходящи законови процедури. При подходящи обстоятелства, и когато е възможно, ние насърчаваме откритото осиновяване, така че детето да знае цялата информация и да познава хората, свързани с тях както в медицинско отношение, така и по роднинска връзка. Подкрепяме и насърчаваме по-голяма осведоменост и обучение, за да се способства осиновяването на по-голям диапазон от деца чрез приемни семейства, международно осиновяване и осиновяване в национален мащаб. Поверяваме рождения родител/родители, приемния родител/родители и детето на грижите на Църквата, за да бъде споделена скръбта, радостта да бъде отпразнувана и детето да бъде възпитавано в общество на християнска любов.

М) Предана грижа за умиращите[редактиране]

Докато одобряваме медицината за усилията й да предотвратява болестите и за напредъка в лечението, което удължава съзнателния живот на хората, ние признаваме, че всеки смъртен живот в края на краищата ще приключи със смърт. Смъртта в никакъв случай не е знак, че Бог ни е изоставил, независимо какви са обстоятелствата около смъртта. Като християни ние винаги трябва да бъдем готови да предадем дара на смъртния живот и да предявим иск за дара на вечния живот чрез смъртта и възкресението на Исус Христос. Грижата за умиращите хора е част от нашето управление на божествения дар на живот тогава, когато излекуването вече е невъзможно. Насърчаваме използването на медицински технологии за осигуряването на палиативна грижа в края на живота, когато животоподдържащото лечение не поддържа вече целите на живота и когато то е достигнало до своя предел. Не съществува морално или религиозно задължение за тяхното използване, когато те налагат ненужен товар или само удължават процеса на умиране. Умиращите хора и техните семейства са свободни да преустановят лечението, когато то вече не помага на пациента. Признаваме агонизиращите лични и морални решения, пред които са изправени умиращите, техните лекари, семействата, приятелите и църковната общност. Настояваме решенията, пред които са изправени умиращите, да бъдат вземани след размисъл и молитва от страна на засегнатите хора, като получат медицински, пасторски и друг подходящ съвет. Настояваме също така всички хора да обсъдят със семействата си, с лекарите и пастирските си съветници своето желание за получаване на грижи в края на живота и да осигурят предварителни инструкции за такава грижа, когато не могат сами да вземат подобни решения. Дори и когато човек приеме неизбежността на смъртта, църквата и обществото трябва да продължават да осигуряват предана грижа, включително облекчаването на болката, осигуряването на компания, подкрепа и духовна храна за умиращия човек в нелеката подготовка за смъртта. Насърчаваме и подкрепяме концепцията за хосписна грижа в края на живота тогава, когато е възможно осигуряването й. Преданата грижа не приключва със смъртта, а продължава по време на периода на скръб, като грижата се прехвърля към скърбящите семейства.

Н) Самоубийство[редактиране]

Ние вярваме, че самоубийството не е начин, по който трябва да приключва човешкият живот. Самоубийството често е резултат на нелекувана депресия или нелекувана болка и страдание. Църквата има задължението да осигури възможност на всички хора да имат достъп до нужната пастирска и медицинска грижа и терапия при обстоятелствата, които водят до загубата на собствено достойнство, до самоубийствено отчаяние и/или до желанието да подирят самоубийство посредством лекарска помощ. Насърчаваме църквата да осигури обучение, което да адресира библейските, богословските, социалните и етическите въпроси, свързани със смъртта и умирането, включително и самоубийството. Курсовете в богословските семинарии на Обединената методистка църква трябва също да бъдат насочени към въпросите за смъртта и умирането, в това число и самоубийството. Християнската перспектива по отношение на самоубийството започва с потвърждаването на вярата, че нищо, включително и самоубийството, не може да ни отдели от Божията любов (Рим. 8:38-39). Ето защо осъждаме осъждението, което се отправя към хората, извършили самоубийство и считаме за несправедливо позорното петно, което често се лепва върху живите членове на семейството и приятелите. Насърчаваме пасторите и църковните общности да адресират този въпрос посредством проповядване и поучение. Настояваме пасторите и църковните общности да осигуряват душегрижителство за тези, които са в рискова ситуация, за оцелелите и техните семейства, както и за семействата, изгубили любим човек поради самоубийство, стремейки се винаги да отстраняват свързваното със самоубийството позорното петно. Църквата се обявява против асистираното самоубийство и евтаназията.


¶ 162. III. СОЦИАЛНАТА ОБЩНОСТ[редактиране]

Правата и привилегиите, които дадено общество дава или оттегля от тези, които го съставляват, сочат относителното уважение, което това общество отдава на конкретни личности или групи от хора. Ние потвърждаваме, че всички хора са еднакво ценни в Божиите очи. Ето защо работим за изграждането на общества, в които се признава, съхранява и засилва стойността на всяка личност. Подкрепяме основните права на всички хора да имат равнопоставен достъп до жилища, образование, комуникации, трудова заетост, здравеопазване, правни обезщетения при оплаквания и физическа защита. Осъждаме действията на омраза или насилие спрямо група хора или отделни личности въз основа на расата, етноса, пола, сексуалната ориентация, религиозната принадлежност или икономическото положение.

А) Права на расови и етнически личности[редактиране]

Расизмът е комбинация от властта за доминиране на една раса над друга и ценностната система, която приема, че доминиращата раса е естествено по-висша спрямо останалите. Расизмът включва както личен, така и институционен расизъм. Личният расизъм се изразява посредством индивидуалното изразяване, отношения и/или поведение, които приемат предположенията на расистката ценностна система и поддържат привилегиите, получавани от тази система. Институционният расизъм представлява установения социален модел, който поддържа безусловно или категорично расовата ценностна система. Расизмът затормозява и спъва нашия растеж в Христос, тъй като е противоположен на самото благовестие. На белите хора несправедливо се дават привилегии и придобивки, които биват отказвани на цветнокожи. Расизмът поражда расова дискриминация. Ние дефинираме расовата дискриминация като безнадеждно третиране и липсата на пълен достъп до ресурсите и възможностите в църквата и обществото въз основа на расата или етноса. Следователно ние признаваме расизма за грях и потвърждаваме крайната и временна стойност на всички хора. Радваме се на даровете, които определени етнически култури и тяхната история принасят в нашия цялостен живот. Препоръчваме и насърчаваме собственото съзнание на всички расови и етнически групи като членове на обществото. Ние поддържаме задължението на обществото и на групи в обществото да осъществяват компенсиращи програми, които възстановяват дългогодишните, системни социални лишения на расовите и етнически хора. Отстояваме и правото на членовете на расови и етнически групи да имат равноправни възможности за работа и повишения; за образование и най-качествено обучение; за липса на дискриминация при гласуване, при достъпа до обществени квартири, при закупуването или наемането на жилища; за получаване на кредит, парични заеми, парични залози и застрахователни полици; и за ръководни постове във всички области на съвместното ни съжителство. Подкрепяме положителното действие като един от методите за адресиране на неравенството и дискриминиращите практики в нашата Църква и обществото.

Б) Права на религиозните малцинства[редактиране]

Религиозното преследване е било нещо обичайно в историята на цивилизацията. Настояваме за политика и практики, които осигуряват правото на всяка религиозна група да упражнява своята вяра без правни, политически или икономически ограничения. Осъждаме всички явни и прикрити форми на религиозна нетърпимост, бидейки особено чувствителни към нейното изразяване в медиен стереотип. Отстояваме правото на всички религии и техните привърженици да бъдат свободни от правна, икономическа и социална дискриминация.

В) Права на децата[редактиране]

Считани някога за собственост на своите родители, сега децата са признати за пълноправни човешки същества, но същества, към които възрастните и обществото като цяло имат специални задължения. Така ние подкрепяме развитието на училищната система и на нови образователни методи, предназначени да подпомогнат всяко едно дете напълно да се осъществи като индивид със стойност. Всички деца имат право на качествено образование, включително и пълноценно сексуално образование, подходящо за степента им на развитие, което използва най-добрите образователни техники и проницателност. Родителите и настойниците християни, както и Църквата, носят отговорност да осигурят на децата сексуално образование съвместимо с християнския морал, включително вярност в брака и въздържание, когато човек остане несемеен. Освен това децата имат правото на храна, подслон, облекло, здравеопазване и емоционално благоденствие, така както и възрастните. Ние потвърждаваме това тяхно право независимо от действията или бездействието от страна на техните родители или настойници. И по-конкретно, децата трябва да бъдат предпазени от икономическа, физическа, емоционална и сексуална експлоатация и насилие.

Г) Права на младежите[редактиране]

Нашето общество се характеризира с голям брой млади хора, които често се сблъскват с трудности за пълноценното си участие в обществото. Ето защо настояваме за развитието на такава политика, която насърчава включването на младите хора при вземането на решения и които елиминират дискриминацията и експлоатацията. Творчески и подходящи работни места трябва да бъдат легално и социално достъпни за младите хора.

Д) Права на старите хора[редактиране]

В едно общество, което поставя главно ударение върху младостта, напредващите на възраст хора често биват изолирани от основния поток на социалното съществувание. Ние подкрепяме социалната политика, която интегрира старите хора в живота на цялото общество, включително осигуряването на достатъчен доход, на нарастващи и недискриминиращи възможности за трудова заетост, на възможности за образование и обслужване, както и на подходяща медицинска грижа и жилища в съществуващите общности. Настояваме за такава социална политика и програми, които да поставят ударение на уникалните проблеми на старите жени и етническите личности, които осигуряват на остаряващите хора уважението и достойнството, полагащи им се като по-стари членове на човешкото общество. Освен това настояваме за нарастваща загриженост за осигуряването на подходящи пенсионни системи от страна на работодателите, при които се осигуряват овдовелите съпрузи.

Е) Права на жените[редактиране]

Заявяваме, че жените и мъжете са равни във всички аспекти на техния обществен живот. Ето защо настояваме да се направят всички усилия за елиминирането на половите стереотипи в различните дейности и обрисуването на семейния живот, както и във всички аспекти на доброволното и компенсаторно участие в Църквата и обществото. Потвърждаваме правото на жените да бъдат третирани по еднакъв начин на работното място, при възлагането на отговорност, при повишение и при даването на компенсации. Потвърждаваме важното място на жените при постовете на всички нива в Църквата и обществото, при които се вземат решения и настояваме тези групи да гарантират своето присъствие посредством политика на работна заетост и набиране на работници. Ние поддържаме подкрепящите действия като метод на адресиране на неравенството и дискриминацията, практикувани в Църквата и обществото. Настояваме работодателите на семейства, в които и двамата съпрузи имат кариера, както в Църквата, така и в обществото, да вземат под внимание и двамата съпрузи, когато обмислят преместване. Потвърждаваме правото на жените да живеят свободни от насилие и тормоз и настояваме правителствата да провеждат политика, защитаваща жените от всички форми на насилие и дискриминация във всеки сектор на обществото.

Ж) Права на хората с увреждания[редактиране]

Признаваме и потвърждаваме пълноценната човешка природа и личност на всички хора с умствени, физически, неврологични и психологически симптоми или увреждания, както и увреждания в развитието, чиито конкретни нужди в областта на предвижването, общуването, интелектуалното разбиране или личностните взаимоотношения може да направят по-предизвикателни тяхното участие или участието на техните семейства в живота на Църквата и обществото. Настояваме Църквата и обществото да признаят и приемат даровете на хората с увреждания, за да им помогнат да участват пълноценно във верската общност. Призоваваме Църквата и обществото да бъдат чувствителни и да пропагандират програми за рехабилитация, обслужване, работна заетост, образование, подходящи жилища и транспорт. Обръщаме се към Църквата и обществото и ги призоваваме да защитават гражданските права на хората с различен вид увреждания.

З) Равни права независимо от сексуалната ориентация[редактиране]

На всички хора се полагат определени основни човешки права и граждански свободи. Ние поемаме задължението да поддържаме тези права и свободи за хората с хомосексуална ориентация. В това виждаме ясен въпрос за обикновена справедливост при защитаването на техните законни искания, когато става дума за общи материални ресурси, пенсии, настойнически взаимоотношения, общи пълномощия и други подобни законни искания, типично присъстващи в договорни взаимоотношения, включващи общи участия, отговорности и задължения и равна защита пред закона. Освен това подкрепяме усилията да се спрат насилието и други форми на принуда спрямо хомосексуалистите. Поемаме също така и задължението да бъдем социални свидетели срещу принудата и изтикването на бивши хомосексуалисти.

И) Население[редактиране]

Тъй като нарастващото население на света все повече изтощава световните запаси от храна, минерали и вода и натяга международното напрежение, наложително е намаляване на степента на консумиране на ресурси от страна на богатите и намаляване на съществуващата степен на растеж на населението в света. Хората имат задължението да се съобразяват с въздействието на техните решения относно раждаемостта върху цялата световна общност и трябва да имат достъп до информация и подходящи средства за ограничаване на тяхната плодовитост, включително доброволната стерилизация. Потвърждаваме, че програмите за постигане на стабилно население трябва да бъдат поставени в контекста на цялостното икономическо и социално развитие, включително справедливото използване и контрол на ресурсите; подобряване на положението на жените във всички култури; човешко ниво на икономическа сигурност, здравеопазване и грамотност за всички. Противопоставяме се на всяка политика за извършването на насилствени аборти или насилствена стерилизация.

Й) Алкохол и други наркотици[редактиране]

Потвърждаваме дългогодишната си подкрепа за въздържанието от алкохол като предано свидетелство за Божията освобождаваща и изкупителна любов за хората. Подкрепяме въздържането от употреба на каквито и да било незаконни наркотици/медикаменти. Тъй като използването на забранени наркотици/медикаменти и незаконното и проблематично консумиране на алкохол са главен фактор за извършването на престъпления, за болестите, смъртта и семейните проблеми, ние подкрепяме образователните програми, както и други предотвратяващи стратегии, като насърчаваме въздържанието от използване на незаконни наркотици/медикаменти, а по отношение на тези, които избират да консумират алкохолни напитки, насърчаваме благоразумната употреба с умишлено въздържание, използвайки за водителство Писанието.

Милиони живи човешки същества са свидетелство за полезните последици от използването на терапевтични медикаменти, а милиони други са свидетелство за пагубните последици от злоупотребата с наркотици и медикаменти. Ние насърчаваме мъдрата политика, свързана с достъпността до потенциално полезни или потенциално вредни рецепти, както и на медикаменти/наркотици на борсата; настояваме да има лесно достъпна информация относно тяхното използване или злоупотребата с тях както за лекарите, така и за пациентите. Подкрепяме стриктното прилагане на законите, регулиращи продажбата и разпространяването на алкохол и контролирани вещества. Подкрепяме наредбите, които защитават обществото от използващите всякакъв вид наркотични вещества, включително алкохол, където може да се покаже, че съществува ясна и настояща социална опасност. Наркотично зависимите хора и членовете на техните семейства, включително и тези, които са диагностирани или преценени като зависими от алкохола, са личности с изключителна човешка стойност, заслужаващи лечение, рехабилитация и продължително животопроменящо възстановяване. Злоупотребата или неправилната употреба също могат да наложат намеса, за да се предотврати преминаването в зависимост. Поради честата взаимовръзка между злоупотребата с алкохол и умствените заболявания, ние призоваваме законодателите и здравеопазването да направят достъпни подходящи лечения на умствените заболявания и рехабилитация за наркотично зависимите хора. Ние поемаме задължението да помагаме на страдащите от злоупотреба или зависимост и техните семейства да намерят свобода посредством Исус Христос, както и да намерят добри възможности за лечение, продължително душегрижителство и завръщане в обществото.


К) Тютюн[редактиране]

Потвърждаваме нашата традиция на високи стандарти на лична дисциплина и социална отговорност. В светлината на поразителните доказателства, че пушенето на тютюн и използването на бездимен тютюн са вредни за здравето на хората от всички възрасти, ние препоръчваме пълно въздържание от пушенето на тютюн. Настояваме нашите образователни и комуникационни ресурси да бъдат използвани, за да подкрепят и насърчават подобно въздържание. Освен това ние признаваме вредния ефект на пасивното пушене и подкрепяме ограниченията за пушенето на обществените и работните места.

Л) Медицински експерименти[редактиране]

Физическото и умственото здраве са подобрени в много голяма степен чрез направените от медицината открития. Наложително е обаче правителствата и медицинската професия да наложат изискванията на преобладаващия медицински изследователски стандарт, поддържайки здрав контрол при тестването на нови технологии и медикаменти, когато за целта се използват хора. Стандартът изисква участниците в изследването да използват хора като обект на изследване единствено след като са се сдобили с тяхното пълно, разумно и не насила дадено съгласие.

М) Генетични технологии[редактиране]

Отговорността на човечеството за Божието творение ни отправя предизвикателство да боравим внимателно с възможностите на генетичното изследване и технология. Ние приветстваме използването на генетичната технология за задоволяване на фундаментални човешки нужди по отношение на здравето, безопасната околна среда и подходящи хранителни припаси. Противопоставяме се на клонирането на хора и на генетичната манипулация на пола на нероденото дете.

Поради ефекта на генетичните технологии върху целия живот, ние призоваваме за ефикасни напътствия и отговорност пред обществеността, за да се предотвратят всякакви действия, които могат да доведат до злоупотреба с тези технологии, включително и за политически или военни цели. Признаваме, че внимателното, добронамерено използване на генетичните технологии може да доведе понякога до неочаквани вредни последици.

Човешките генетични терапии, водещи до промени, които не могат да бъдат предавани на следващото поколение (соматична терапия), трябва да бъдат ограничавани до облекчаване на страданията, причинени от заболявания. Осъждат се генетичните терапии за евгеничен избор или тези, които произвеждат отпадъчни ембриони. Генетичните данни на отделните личности и техните семейства трябва да се пазят в тайна и при пълна поверителност, освен в случаите, когато засегнатият човек или неговото/нейното семейство се откажат от поверителността, или когато събирането и използването на генетични идентифициращи данни са подкрепени с подходяща съдебна заповед. Тъй като дългосрочният ефект от генетичната терапия е несигурен, ние се противопоставяме на тази генетична терапия, водеща до промени, които могат да се предадат на следващото поколение.

Н) Селски живот[редактиране]

Подкрепяме правото на отделните личности и на семействата да живеят и преуспяват като земеделци, селскостопански работници, търговци, професионалисти и други извън градовете и големите центрове. Вярваме, че нашата култура обеднява и нашите хора биват ограбвани от смислен начин на живот, когато селският живот или животът в малките градове стане труден или невъзможен. Признаваме, че подобренията на този начин на живот понякога може да изискват използването на част от земите за неселскостопански цели. Противопоставяме се на безразборното отклоняване на селскостопанска земя за неселскостопански цели, когато има в наличност неселскостопанска земя. Освен това насърчаваме съхраняването на подходящи земи за селско стопанство и за открити пространства, посредством програми за разумно използване на земята. Подкрепяме правителствени и частни програми, предназначени да облагодетелстват по-скоро местния земеделец отколкото промишлената ферма, както и програми, насърчаващи индустрията да се настанява в неселски райони.

Признаваме също така, че повишената мобилност и техниката са довели смесица от хора, религии и философии в селските общности, които някога са били еднородни. Въпреки че на това често се гледа като на заплаха или загуба на живот в една общност, ние виждаме в него възможност да бъде подкрепен призивът към общност за всички хора. Ето защо насърчаваме селските общности и отделните личности да поддържат здрава връзка със земята и да бъдат отворени за: да предложат взаимна принадлежност, грижа, изцеление и растеж; да споделят и празнуват кооперативно водителство и разнообразни дарби; да поддържат взаимно доверие; и утвърждаване на отделните личности като уникални хора със стойност като по този начин прилагат на практика шалом.

О) Питателно селско стопанство[редактиране]

Необходимо условие за задоволяване на нуждите от изхранване на населението в света е селскостопанска система, която използва питателни методи, уважава екосистемата и спомага за прехраната на хората, които обработват земята.

Подкрепяме питателната селскостопанска система, която ще съхранява и поддържа естествената плодовитост на селскостопанската почва, допринася за разнообразието на флората и фауната и се приспособява към условията и структурите на региона – система, при която селскостопанските животни биват третирани хуманно и при която техните условия за живот са колкото се може по-близки до естествените системи. Стремим се към ефективна селскостопанска система, където производството на растения, добитък и птици поддържа естествените екологични цикли, съхранява енергията и свежда до минимум прилагането на химикали.

Питателното селско стопанство изисква глобално оценяване на въздействието на селското стопанство върху производството на храна и сурови материали, върху съхраняването на животинските породи и растителното разнообразие, както и върху съхраняването и развитието на обработваемия пейзаж.

Необходимо е световната търговия със селскостопанска продукция да бъде на основата на справедлива търговия и цени въз основа на разходите на поддържащите производствени методи и трябва да взема под внимание действителните разходи за екологичните щети. Необходими технологични и биологични разработки са тези, които подкрепят питателността и вземат под внимание екологичните последици.

П) Градски живот и живот в предградията[редактиране]

Градският живот и животът в предградията се е превърнал в доминиращ начин на живот за все повече и повече хора. На мнозина той предоставя икономически, образователни, социални и културни възможности. На други е донесъл отчуждение, бедност и обезличаване. Ние в Църквата имаме възможност и носим отговорност да помогнем за оформянето на живота в градовете и предградията. Необходими са масови програми за обновяване и социално планиране, за да внесат по-голяма степен на хуманност в градския начин на живот и живота в предградията. Християните трябва да преценяват всички програми, включително и тези за икономическо и обществено развитие, за нови градове и градско обновяване, въз основа на степента, в която съхраняват и увеличават човешката стойност, позволяват лично и политическо участие и дават възможност на кварталите да бъдат отворени за хора от всички раси, възрастови групи и доходи. поддържаме усилията на всички предприемачи, които поставят човешките ценности в центъра на техните планове. Трябва да помогнем за оформянето на развитието на градовете и предградията, така че те да обезпечават човешката нужда да се идентифицира човек с по-малките социални общности и да намери в тях смисъл. Същевременно подобни по-малки общности трябва да бъдат насърчавани да поемат отговорност за цялата общност в града и предградията, вместо да се изолират от нея.

Р) Медийно насилие и християнски ценности ==

Безпрецедентното въздействие, което медиите (главно телевизията и филмите) имат върху християнските и човешки ценности в нашето общество, става все по-очевидно с всеки изминал ден. Ние изразяваме пренебрежението си към настоящото внимание, което медиите обръщат на нечовешките описания, превърнати в сензация посредством “забавните програми” и “новините” в медиите. Тези практики деградират човечеството и нарушават учението на Христос и Библията.

Обединените методисти, заедно с представителите на другите религиозни групи, трябва да осъзнаят, че медиите често подронват истините на християнството като поощряват либерален начин на живот и предават с подробности действия на нагледно насилие. Вместо да насърчават, мотивират и вдъхновяват своята аудитория да възприемат начин на живот, основан на святостта на живота, развлекателната индустрия често пропагандира точно обратното, рисувайки цинична картина на насилие, тормоз, алчност, богохулство, псувни и постоянно очерняне на семейството. Медиите трябва да бъдат държани отговорни за ролята, която играят в упадъка на ценностите, който наблюдаваме днес в обществото. Голяма част от медиите остават настрана от този проблем, твърдейки че по-скоро отразяват отколкото да оказват влияние на обществото. Заради нашето човешко семейство християните трябва да работят заедно, за да спрат тази ерозия на морала и етичните ценности в световната общност като:

  • насърчават местните църковни общности да подкрепят и насърчават отговорността на родителите да следят какво гледат и слушат децата им по телевизията, филмите, радиото и интернет,
  • насърчават местните църковни общности, родителите и отделните личности да изразяват своята опозиция по отношение на безплатно представяното насилие и сексуално неприличните шоу програми като пишат на каналите, които ги предават и на компаниите, които ги спонсорират.
  • насърчават отделните личности да изразяват своята опозиция към корпоративните спонсори на тези шоу програми посредством избора и покупката на алтернативни продукти.

С) Информационно-комуникационни технологии[редактиране]

Тъй като ефикасната комуникация е ключ за това да бъдеш отговорен и упълномощен член на обществото и поради властта, която информационно-комуникационните технологии дават за оформяне на обществото и позволяване на отделните личности да участват по-пълноценно, ние вярваме, че достъпът до тези технологии е основно право.

Информационно-комуникационните технологии ни осигуряват информация, забавления и глас в обществото. Те могат да бъдат използвани за подобряване на качеството на нашия живот и ни осигуряват средства да контактуваме един с друг, с нашето правителство, както и с хората и културите по целия свят. По-голямата част от информацията относно световните събития достига до нас посредством радио, телевизия, кабелни телевизии, печата и интернет. Съсредоточвайки контрола над медиите върху големи търговски интереси, това ограничава нашия избор и често представя изкривен поглед върху човешките ценности. Ето защо ние подкрепяме регулирането на медийно комуникационните технологии, за да се осигури разнообразие на независими източници на информация за благото на обществеността. Персоналните комуникационни технологии, като интернет, позволяват на хората да комуникират един с друг и да имат достъп до огромен брой информационни източници, които са с търговска, културна, политическа и лична стойност. Интернет може да се използва да възпитава умовете и духовете на децата и възрастните, обаче има опасност да бъде превзет от търговски интереси и се използва от някои хора за разпространяването на неподходящи и незаконни материали. Ето защо интернетът трябва да се управлява отговорно, за да се максимизира ползата от него, минимизирайки рисковете, особено за децата. Отказът на достъп до основни информационно-комуникационни технологии в днешния свят, като интернет, поради високата цена или трудна достъпност, ограничава участието на хората в тяхното правителство и общество. Подкрепяме целта за широкоразпространен достъп до телефонни и интернетни услуги при достъпни цени.

Т) Хора, живеещи с HIV вируса и СПИН[редактиране]

Хора, диагностирани като положителни носители на Човешкия имунен вирус (HIV) и със Синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН), често са изправени пред отхвърляне от страна на своите семейства и приятели и различни общности, в които работят и контактуват. В добавка те са често изправени пред липсата на подходяща здравна грижа, особено към края на живота им. Всички хора, живеещи с HIV и СПИН трябва да бъдат третирани с достойнство и уважение. Признаваме отговорността на Църквата да служи на и с тези хора и техните семейства, независимо от начина, по който са се заразили. Поддържаме тяхното право на трудова заетост, подходяща медицинска грижа, пълноценно участие в общественото образование и пълноценно участие в Църквата. Настояваме Църквата да е включена активно в предотвратяването на разпространението на СПИН, като осигурява възможности за обучение на църковната общност и обществото. Църквата трябва да бъде достъпна да осигури душегрижителство на засегнатите хора и техните семейства.

У) Право на здравеопазване[редактиране]

Здравето е състояние на физическо, умствено, социално и духовно благополучие и ние гледаме на него като на отговорност – обществена и частна. Здравеопазването е основно човешко право. Псалом 146 говори за Бог, “ който извършва правосъдие за угнетените; който дава храна на гладните. Господ развързва вързаните. Господ отваря очите на слепите.” Правото на здравеопазване включва грижата за хора с мозъчни заболявания, неврологични състояния или физически увреждания, на които трябва да се предостави същия достъп до здравеопазването както и на всички останали хора в нашите общества. Несправедливо е да се издигат или увековечават бариери за физическата или умствена цялост или за пълноценното участие в обществото.

Насърчаваме отделните хора да се стремят към здравословен начин на живот и потвърждаваме важната роля на превантивното здравеопазване, здравното обучение, безопасността на околната среда и работното място, доброто хранене и безопасни, на достъпна цена жилища при постигането на добро здраве. Признаваме също така и ролята на правителствата при осигуряването на достъп за всеки един човек до тези елементи, необходими за доброто здраве. Страните, изправени пред криза в общественото здраве, като например HIV/СПИН, трябва да имат достъп до лекарства с широко приложение и на патентовани лекарства без да се нарушават патентните/лицензните права на фармацевтичните компании. Потвърждаваме правото на мъжете и жените да имат достъп до всестранна репродуктивна информация и услуги за здравно/семейно планиране, които ще послужат като средство за предотвратяване на непланирана бременност, за намаляване на броя на абортите и предотвратяване на разпространението на HIV/СПИН.

Ф) Трансплантация и даряване на органи[редактиране]

Вярваме, че трансплантацията и даряването на органи са действия на благотворителност, любов агапе и саможертва. Признаваме животодаряващите придобивки на даряването на органи и други тъкани и насърчаваме всички вярващи хора да станат донори на органи и тъкани като част от тяхната любов и служение към другите, които са в нужда. Настояваме това да се извършва в атмосферата на уважение към починалите и живи донори и към придобивките за получателите, както и да се следват протоколи, които внимателно предотвратяват злоупотребата с донори и техните семейства.

¶ 163. IV. ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ[редактиране]

Ние твърдим, че всички икономически системи са под Божието осъждение не в по-малка степен от другите аспекти на сътворения ред. Ето защо признаваме отговорността на правителствата да разработват и прилагат стабилна фискална и парична политика, която осигурява икономическия живот на отделните хора и целите общности и която осигурява пълноценна трудова заетост и достатъчни доходи при минимална инфлация. Вярваме, че частните и обществени икономически начинания носят отговорност за социалната цена, която се заплаща при извършването на бизнес, като трудова заетост и замърсяване на околната среда. Вярваме също така, че те трябва да бъдат държани отговорни за заплащането на такава висока цена. Подкрепяме мерките, които биха редуцирали концентрирането на богатства в ръцете на малцина. Подкрепяме също така усилията да се ревизират данъчните структури и да се елиминират програмите за правителствена поддръжка, които в момента облагодетелстват богатите за сметка на другите хора.

А) Имот[редактиране]

Вярваме, че честната собственост на имот е попечителство под ръководството на Бога както в обществата, в които то се насърчава, така и в обществата, в които то не се насърчава, а е ограничено от най-важните нужди на обществото. Вярваме, че християнската вяра отказва да даде на който и да било човек или група хора изключителния и своеволен контрол върху която и да е друга част от сътворената вселена. Следователно социално и културно обусловената собственост на имот трябва да се счита за отговорност към Бога. Ето защо вярваме, че правителствата носят отговорност в преследването на справедливост и ред според закона да осигурят процедури, които защитават правата на цялото общество, както и на частните собственици.

Б) Колективни преговори[редактиране]

Подкрепяме правото на обществените и частни (включително стопански, правителствени, институционни и домашни) работници и работодатели да се организират за колективни преговори в профсъюзи и в други групи по свой избор. Освен това подкрепяме правото и на двете страни на закрила при правенето на този избор, както и тяхната отговорност да преговарят честно в рамките на обществения интерес.С цел да се съхранят и насърчат правата на всички членове на обществото, ние подкрепяме новаторските процедури за преговори, които включват представители на обществения интерес при преговарянето и уреждането на трудово-управленски договори, включително и такива, които могат да доведат до форми на юридически резолюции по определени въпроси. Отричаме използването на насилие от която и да е страна по време на воденето на колективни преговори или каквото и да било трудово/управленско несъгласие. Отхвърляме също така и заменянето за постоянно на работник взел участие в законна стачка.

В) Работа и почивка[редактиране]

Всеки човек има правото на работа при заплата достатъчна за живеене. Там, където частният сектор не може или не осигурява работни места за всички, които търсят работа, отговорност на правителството е да осигури откриването на такива работни места. Подкрепяме социалните мерки, които осигуряват физическата и умствена безопасност на работниците, които осигуряват справедливото и безпристрастно разделяне на производства и услуги и които насърчават нарастването на свободата за начините, по които отделните хора могат да използват свободното си време. Признаваме възможностите, които свободното време осигурява за творчески принос към обществото и насърчаваме методите, които позволяват на работниците да получат допълнително свободно време. Подкрепяме образователните, културните и развлекателни отдушници, които увеличават използването на такова време. Вярваме, че хората стоят на първо място пред печалбите. Осъждаме егоистичния дух, който често прониква в нашия икономически живот. Подкрепяме такава политика, която насърчава споделянето на идеи на работните места, уговорки за кооперативна и колективна работа. Подкрепяме правата на работниците да отказват да работят при условия, заплашващи здравето и/или живота без да рискуват работното си място. Подкрепяме такава политика, която да преобърне наопаки нарастващото концентриране на бизнеса и индустрията в монополи.

Г) Консумация[редактиране]

Консуматорите трябва да упражняват своята икономическа власт да насърчават производството на стоки, които са необходими и от полза за човечеството, като избягват оскверняването на околната среда, както при производството, така и при консумирането. Консуматорите трябва да отбягват да закупуват стоки, изработени при условия, в които работниците биват експлоатирани заради възрастта , пола и икономическия си статут.

И докато ограничените възможности, достъпни за консуматорите, правят това извънредно трудно за осъществяване, закупуването на стоки удостоверени като “Fair Trade” (Справедлива търговия) е един от сигурните начини, по който консуматорите могат да използват покупателната си власт да дадат принос за общото благо. Международните стандарти за Справедливата търговия (Fair Trade) са изградени на основата на осигуряване на достатъчни за живеене заплати за дребните земеделци и техните семейства, работейки с демократично управлявани селскостопански кооперативи, купувайки директно от тях, така че печалбите и придобивките от търговията всъщност да достигнат до земеделците и техните общности, осигурявайки жизнено важни кредити и насърчавайки екологически поддържащи се селскостопански практики. Консуматорите не само трябва да търсят компании, чиито производствени линии отразяват сериозна обвързаност с тези стандарти, но трябва да насърчават също така и разширеното корпоративно участие в пазара за Справедлива търговия.

Консуматорите трябва да преценяват своята консумация на стоки и услуги по-скоро в светлината на необходимостта от увеличаване на качеството на живот, отколкото на неограниченото производство на материални блага. Призоваваме консуматорите, включително местните църковни общности и свързаните с Църквата институции, да организират постигането на тези цели и да изразят неудовлетвореност от вредните икономически, социални и екологически практики, посредством такива подходящи методи като бойкот, писането на писма, общи резолюции и реклами. Например тези методи могат да бъдат използвани да повлияят за изготвянето на по-добри телевизионни и радио програми.

Д) Бедност[редактиране]

Въпреки общото изобилие в индустриалните нации, болшинството от хората в света живеят в бедност. За да се задоволят основни нужди, като храна, облекло, подслон, образование, здравеопазване и други необходимости, трябва да се намерят начини по-справедливо да се споделят световните ресурси. Когато нарастването на технологиите е придружено от експлоатиращи икономически практики, това води до обедняването на много хора и прави бедността самоподдържаща се. Ето защо ние не държим бедните хора морално отговорни за тяхното икономическо състояние. За да започнем да облекчаваме бедността, ние подкрепяме политика от рода на програми за: поддържане на достатъчен доход, качествено образование, прилични жилища, професионално обучение, смислени възможности за трудова заетост, подходяща медицинска и болнична грижа, хуманност и програми за радикално преразглеждане на благосъстоянието. Тъй като ниските заплати са често причина за бедността, работодателите трябва да плащат на своите работници заплата, която не ги принуждава да зависят от държавни субсидии, като купони за храна или социални помощи, за да преживяват.

Е) Мигриращи работници[редактиране]

Мигриращите и други селскостопански работници, които от дълго време са обект на специална загриженост от страна на Църковното служение, по характера на своя начин на живот, са изключени от много икономически и социални придобивки, на които се радват други. Положението на много мигриращи работници е утежнено, тъй като те са хора с расова и етническа принадлежност, репресирани с много други неравнопоставености в обществото. Застъпваме се за правата на всички мигриращи хора и одобряваме техните усилия за постигане на отговорна самоорганизация и самоопределеност. Призоваваме правителствата и всички работодатели да осигурят на мигриращите работници същите икономически, образователни и социални придобивки, на които се радват другите граждани. Призоваваме нашите църкви да се стремят да разработят програми за служение на такива мигриращи хора, които идват в тяхната енория и да подкрепят техните усилия да се организират за колективни преговори.

Ж) Комар[редактиране]

Комарът е заплаха за обществото, смъртоносен за най-добрите интереси на моралния, социалния, икономическия и духовния живот и е разрушителен за доброто правителство. Като знак на вяра и загриженост християните трябва да се въздържат от комар и трябва да се стремят да служат на пострадалите от тази практика. Там, където комарът се е превърнал в пристрастеност, Църквата ще насърчава такива хора да получат терапевтична помощ, за да може енергията им да бъде пренасочена в положителна и конструктивна посока. Църквата трябва да поощрява стандарти и личен начин на живот, които биха направили занимаването с комерсиалния комар, включително и обществените лотарии, ненужно и нежелано като средство за отмора, бягство или набавяне на приходи или финанси за подкрепа на благотворителни организации или на правителството.

З) Семейни стопанства[редактиране]

Стойността на семейните стопанства отдавна е потвърдена като съществена основа за свободните и демократични общества. През последните години оцеляването на независимите земеделци в световен мащаб е било заплашено поради най-различни фактори, включително и нарастващото съсредоточаване на всички фази на селското стопанство в ръцете на ограничен брой транснационални корпорации. Съсредоточаването на хранителните запаси за мнозина в ръцете на малцина повдига глобални въпроси за справедливост, които призовават към бдителност и действие.

Призоваваме селскостопанския бизнес сектор да се държи с уважение към човешките права, главно в отговорното управление на ежедневния хляб за света и на второ място в отговорното корпоративно гражданство, което уважава правата на всички земеделци, дребни и едри, да получат справедлива възвръщаемост на честния си труд. Застъпваме се за правата на хората да притежават имот и да припечелват от обработването на земята.

Призоваваме нашите църкви да направят всичко по силите си да говорят пророчески по въпросите за хранителните запаси и за хората, които отглеждат храната за света.

И) Корпоративна отговорност[редактиране]

Корпорациите са отговорни не само пред своите акционери, а и пред други хора, държащи парите: техните работници, доставчиците, продавачите, клиентите, общностите, където въртят своя бизнес и за земята, която ги поддържа. Подкрепяме правото на обществеността да знае какво въздействие имат корпорациите върху тези разнообразни области, така че хората да могат да правят информиран избор относно коя корпорация да подкрепят. Приветстваме тези корпорации, които доброволно се придържат към стандартите, които насърчават човешкото благополучие и предпазват околната среда.

Й) Търговия и инвестиции[редактиране]

Потвърждаваме важната роля на международната търговия и инвестиции в един взаимозависим свят. Търговията и инвестициите трябва да се основават върху правила, които подкрепят достойнството на човешката личност, чиста околна среда и нашата обща човешка природа.Търговските споразумения трябва да включват механизми за прилагане на трудовите и човешките права, както и на стандартите за околната среда. Широкомащабната гражданска защита и участието в търговските преговори трябва да бъдат осигурени посредством демократични механизми за консултация и участие.

¶ 164. V. ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ[редактиране]

Докато нашата вярност към Бога стои над верността ни към която и да е държава, ние приемаме съществено важната роля, която правителството играе като основно средство за внасяне на ред в обществото. Тъй като познаваме себе си като отговорни пред Бога за социалния и политически живот, ние заявяваме следното, отнасящо се до правителствата:


А) Основни свободи и човешки права[редактиране]

Ние държим правителствата отговорни за защитата на правата на хората за свободни и справедливи избори и за свободата на словото, религията, събранията, комуникационните медии и молба за компенсации без страх от репресии; за правота на усамотение; и за гарантирането на правата за достатъчно храна, облекло, подслон, образование и здравеопазване. Формата и водачите на всички правителства трябва да бъдат определяни чрез упражняването на правото на глас, гарантирано за всички пълнолетни граждани. Също така строго отхвърляме домашния надзор и заплашването на политическите опоненти от страна на управляващите правителства, както и всички други злоупотреби с изборните или неизборни длъжности. Използването на задържане и затвор заради измъчването и елиминирането на политическите опоненти или други дисиденти, нарушава основните човешки права. Освен това малтретирането и измъчването на хора от страна на правителствата заради каквито и да било цели, нарушават християнското учение и трябва да бъдат осъждани от християните и църквите и те да им се противопоставят, когато и където ги срещнат.

Църквата счита робството за позорно зло. Всички форми на поробване са напълно забранени и по никакъв начин не трябва да бъдат толерирани от Църквата.

Б) Политическа отговорност[редактиране]

Силата на политическата система зависи от пълноценното и доброволно участие на нейните граждани. Църквата трябва да упражнява силно морално въздействие върху държавата, като поддържа политиката и програмите, считани за справедливи и се противопоставя на такива програми и политика, които са несправедливи.

В) Взаимоотношения между Църквата и държавата[редактиране]

В продължение на много години Обединената методистка църква подкрепя отделянето на църквата и държавата. В някои части на света това разделяне е гарантирало разнообразието на религиозен израз и свободата на поклонение пред Бога според съвестта на всеки човек. Отделянето на църквата и държавата не означава органично единство между двете, но позволява взаимодействие. Държавата не трябва да използва властта си, за да поощрява определени религиозни вярвания (включително атеизъм), нито пък трябва да изисква молитви или богослужения в държавните училища, но трябва да дава свобода на учениците да упражняват собствените си религиозни убеждения. Ние вярваме, че държавата не трябва да се опитва да контролира църквата, нито пък църквата трябва да се стреми да доминира над държавата. Правилното и съществено важно отделяне на църквата и държавата, което е послужило на каузата за религиозна свобода, не трябва да бъде разбирано погрешно като премахване на всеки религиозен израз от обществения живот.

Г) Свобода на информацията[редактиране]

Гражданите на всички страни трябва да имат достъп до цялата важна информация относно тяхното правителство и неговата политика. Незаконните и безскрупулни дейности, насочени срещу отделни личности или групи хора от страна на техните собствени правителства, не трябва да бъдат оправдавани или пазени в тайна, било то и под маската на национална безопасност.

Д) Образование[редактиране]

Ние вярваме, че всеки човек има правото на образование. Вярваме също така и че отговорността за образованието на младите е на семейството, верските общности и правителството. В обществото тази функция може най-добре да бъде изпълнена чрез обществената политика, която осигурява достъп на всички хора до безплатни държавни начални и гимназиални училища и след гимназиални училища по свой избор. Хората не трябва да бъдат спирани от достъп до независими и свързани с църквата институти за висше образование поради финансови бариери. Потвърждаваме правото на съществуване на държавни и независими колежи и университети и подкрепяме държавната политика, която осигурява достъп и избор и която не създава неконституционни затруднения между църквата и държавата.

Е) Гражданско подчинение и гражданско неподчинение[редактиране]

Правителствата и законите трябва да служат на Бога и на хората. Гражданите имат задължение да се придържат към законите, приети при редовни и справедливи правителствени процеси. Но правителствата са обект на Божия съд в не по-малка степен от отделните хора. Ето защо ние приемаме правото на отделните личности да не се съгласяват, когато действат под натиска на съвестта и след като са изчерпили всяка законна помощ, да се противопоставят или да не се подчиняват на законите, които считат за несправедливи или са дискриминиращо наложени. Дори и тогава трябва да се показва уважение чрез въздържането от насилие и чрез готовността да се приеме цената на неподчинението. Не насърчаваме нито извиняваме, при каквито и да било обстоятелства, всяка форма на изразен чрез насилие протест или действие срещу човек, замесен в споровете около абортите. Предлагаме молитвите си за намиращите се на законни постове на власт, които служат на обществеността и подкрепяме техните усилия да отдадат справедливост и равни възможности за всички. Отстояваме задължението на църквите да подкрепят тези, които страдат поради устояването на това, което им диктува съвестта, изразено посредством ненасилствени вярвания или действия на ненасилие. Настояваме правителствата да осигуряват гражданските права, така както са дефинирани от Международното споразумение за граждански и политически права, на намиращите се в законен риск хора заради тези действия на ненасилие.

Ж) Смъртното наказание[редактиране]

Ние вярваме, че смъртното наказание отрича властта на Христос да избавя, възстановява и преобразява всички човешки същества. Обединената методистка църква е дълбоко загрижена относно престъпността в световен мащаб и стойността на всеки живот, отнет чрез убийство или самоубийство. Ние вярваме, че целият човешки живот е свещен и е сътворен от Бога и следователно трябва да гледаме на целия човешки живот като на нещо ценно и значимо. Когато правителствата прилагат смъртното наказание, тогава животът на осъдения човек е обезценен и се слага край на всяка възможност за промяна в живота на този човек. Ние вярваме във възкресението на Исус Христос и че възможността за помиряване с Христос идва чрез покаянието. Този дар на помирение се предлага на всички хора без изключение и дава на целия живот ново достойнство и святост. Поради тази причина ние се противопоставяме на смъртното наказание и настояваме за неговото премахване от всички наказателни закони.

З) Криминално и възстановяващо правосъдие[редактиране]

За да се предпазят всички хора от посегателство на техните лични права и правото на собственост, правителствата са създали механизми за прокарване на законите и съдилищата. Внушителният брой на присъди служи да изрази гнева на обществото, да възпрепятства опасните престъпници, да възпира престъпността и да предложи възможности за поправление. Ние подкрепяме правителствените мерки, предназначени за намаляване и елиминиране на престъпността, които са в съгласие с уважението спрямо основните свободи на хората.

Отхвърляме всяка злоупотреба с тези механизми, включително и използването им с цел на отмъщение или преследване, или сплашване на тези, чиято раса, външен вид, начин на живот, икономически условия или вярвания се различават от имащите власт. Отхвърляме всяко небрежно, грубо или дискриминационно прокарване на закони, което отказва правосъдие за всички хора, не говорещи националния език, и за хора с увреждания. Подкрепяме също така и мерките, предназначени да отстранят социалните условия, които водят до престъпления и насърчаваме продължаващото положително взаимодействие между лицата, прокарващи законите и членовете на обществото като цяло.

В любовта на Христа, който дойде да спаси изгубените и уязвимите, ние настояваме за създаването на една наистина нова система за грижа и възстановяване на жертвите, престъпниците, занимаващите се с криминално правосъдие служители и обществото като цяло. Възстановяващото правосъдие произлиза от Библейския авторитет, който поставя ударение върху правилно взаимоотношение с Бога, със себе си и с обществото. Когато тези взаимоотношения са нарушени или разрушени посредством престъпления, създават се възможности за оправяне на всичко.

Повечето системи за криминално правосъдие в света са наказателни. Тези наказателни системи за правосъдие твърдят, че държат престъпника отговорен пред държавата и използват наказанията като уравновесяващо средство за отговорност. За разлика от него възстановяващото правосъдие се стреми да държи престъпника отговорен пред жертвата и разстроеното общество. Чрез Божията преобразяваща сила възстановяващото правосъдие се стреми да поправи нанесените щети, да оправи сгрешеното и да донесе изцеление на всички засегнати, в това число на жертва, на престъпника, на семействата и на обществото. Църквата бива преобразена, когато отговаря на твърденията за ученичество, като се превръща в действаща сила за изцеление и систематична промяна.

И) Военна служба[редактиране]

Ние осъждаме войната и настояваме за мирното разрешаване на всички спорове между народите. От самото начало християнската съвест се е борила със суровата реалност на насилието и войните, тъй като тези злини явно осуетяват Божиите любящи цели за човечеството. Ние копнеем за деня, когато няма да има вече война и хората ще живеят заедно в мир и правда. Някои от нас вярват, че войната и други действия на насилие никога не са приемливи за християните. Признаваме също така, че много християни вярват, че когато са се провалили мирните алтернативи, за съжаление силата на оръжието може да се окаже за предпочитане пред необузданата агресия, тиранията и геноцида. Ние уважаваме свидетелството на пасифистите, което няма да ни позволи да се отнасяме с добродушие към войната и насилието. Уважаваме и тези, които подкрепят използването на сила, но само в крайни случаи и само когато нуждата от нея е ясна, без каквото и да било съмнение, и то чрез подходящи международни организации. Настояваме за установяването на господството на закона в международните отношения като средство за премахване на войната, насилието и принудата в тези отношения.

Отхвърляме националната политика на задължителната военна служба като несъвместима с благовестието. Признаваме агонизиращото напрежение, създадено от изискването за военна служба от страна на националните правителства. Настояваме всички пълнолетни младежи да търсят душегрижителството на Църквата, когато вземат съзнателното решение по отношение на характера на тяхната отговорност като граждани. Пасторите са призовани да са достъпни за душегрижителство към всички пълнолетни младежи, които са изправени пред военна повинност, включително и тези, които съзнателно отказват да сътрудничат на системата на военната повинност.

Ние подкрепяме и простираме служението на Църквата към онези хора, които съзнателно се противопоставят на всички войни или на някоя конкретна война и които следователно отказват да служат във въоръжените сили или да сътрудничат на системата за военна повинност. Подкрепяме също така и простираме служението на Църквата към онези хора, които съзнателно избират да служат във въоръжените сили или да приемат алтернативна служба. Като християни ние сме наясно, че нито военното действие, нито бездействието е винаги право пред Бога.


¶165. VI. СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ[редактиране]

Божият свят е един свят. Обединението, което ни е наложено сега от техническата революция, е надхвърлило в голяма степен нашата морална и духовна способност да постигнем един стабилен свят. Наложеното обединение на човечеството, все по-очевидно на всички нива на живота, представя пред Църквата, както и пред всички хора проблеми, които няма да чакат отговор: неправдата, войната, експлоатацията, привилегията, населениетто, международните екологични кризи, разпространението на ядрените арсенали, развитието на транснационалните бизнес организации, които действат отвъд границите на ефективния контрол от страна на която и да било правителствена структура, както и нарастването на тиранията във всичките й форми. Това поколение трябва да открие жизнеспособни отговори на тези и свързаните с тях въпроси, ако искаме човечеството да продължи да пребивава на тази земя. Ние поемаме задължението като Църква за постигането на световна общност, която представлява общност от хора, които искрено се обичат един друг. Ние даваме тържествено обещание да търсим смисъла на благовестието във всички въпроси, които разделят хората и заплашват разрастването на световната общност.

А) Нации и култури[редактиране]

Тъй като отделните хора са утвърдени от Бога в тяхното разнообразие, това важи и за нациите и културите. Признаваме, че нито една нация или култура не е абсолютно права и справедлива в начините, по които се отнася към собствения си народ, нито пък която и да било нация да проявява пълно незачитане към благополучието на своите граждани. Църквата трябва да счита нациите за отговорни за несправедливото третиране на техните граждани и на останалите хора, живеещи в рамките на техните граници. Ние признаваме действителните различия в културата и политическата философия и същевременно устояваме за правда и мир във всяка нация.

==Б) Национална власт и отговорност

Някои нации притежават по-голяма военна и икономическа власт отколкото други. На плещите на по-силните лежи отговорността въздържано да упражняват своето богатство и влияние. Потвърждаваме правото и задължението на хората от всички нации да определят собствената си съдба. Настояваме големите политически сили да използват своята ненасилствена власт по-скоро за да увеличат до най-голямата възможна степен политическата, социалната и икономическата самоопределеност на другите нации, отколкото да съдействат за собствените си специални интереси. Приветстваме международните усилия за създаването на по-справедлив международен икономически ред, при който ограничените ресурси на земята се използват за максималното благо на всички нации и народи. Настояваме християните във всяко общество да насърчават правителствата, под чието управление живеят, и икономическите инстанции в техните общества да подпомагат и да работят за развитието на един по-справедлив икономически ред.

В) Война и мир[редактиране]

Ние вярваме, че войната е несъвместима с учението и примера на Христос. Ето защо отхвърляме войната като средство за водене на национална външна политика, която да бъде използвана само в краен случай при предотвратяването на такова зло, като геноцида, бруталното потъпкване на човешките права и непровокираната международна агресия. Настояваме, че първостепенно морално задължение на всяка нация е да разрешава с мирни средства всеки възникнал между нациите спор; че човешките ценности трябва да надделеят над военните претенции, когато правителствата определят своите приоритети; че трябва да се даде отпор на милитаризирането на обществото и то да бъде спряно; че производството, продажбата и разработванията на оръжия трябва да бъде намалено и контролирано; и че производството, притежанието или използването на ядрени оръжия трябва да бъде осъдено. Затова одобряваме общото и пълно разоръжаване, осъществявано под строгия и ефективен международен контрол.

Г) Правосъдие и закон ==

Ако искаме да се постигне и поддържа ред посредством закона, отделните хора и групи трябва да се чувстват в безопасност в живота си и в правото да живеят в общество. Осъждаме като аморален такъв ред на живота, при който се увековечава неправдата. И ако искаме световната общност да стане факт, нациите трябва да се чувстват сигурни в света.

Вярвайки че международното правосъдие изисква участието на всички народи, ние подкрепяме Организацията на обединените нации и свързаните с нея органи и Международния Съд като най-добрите средства, съществуващи сега, за постигане на един свят на справедливост и закон. Похвалваме старанията на всички хора във всички страни, които се стремят към световен мир посредством законите. Подкрепяме международната помощ и сътрудничеството по всички въпроси за нужди и конфликти. Настояваме за приемане в членство в Организацията на обединените нации на всички нации, които желаят да станат нейни членки и които приемат отговорностите на тази организация. Настояваме Организацията на обединените нации да играе по-агресивна роля в разработването на международен арбитраж за спорове и действителни конфликти между нациите посредством разработването на обвързващ арбитраж от трета страна. Двустранните или многостранните усилия извън Организацията на обединените нации трябва да действат в унисон, а не в разрез с нейните цели. Ние потвърждаваме отново нашата историческа загриженост за света като наша енория и се стремим към пълноценно и равноправно членство за всички хора и народи в една наистина световна общност.


¶ 166. VII. НАШЕТО СОЦИАЛНО КРЕДО[редактиране]

  • Вярваме в Бог, Твореца на света; и в Исус Христос, Избавителя на творението. Вярваме в Святия Дух, чрез Когото приемаме Божиите дарове и се разкайваме за греха си, за това, че злоупотребяваме с тези дарове за идолопоклонски цели.
  • Потвърждаваме, че природният свят е Божие дело и се посвещаваме на неговото опазване, разрастване и предано използване от страна на човечеството.
  • С радост приемаме за себе си и за другите благословението на общността, сексуалността, брака и семейството.
  • Поемаме задължението да защитаваме правата на мъжете, жените, децата, юношите, младежите, старците и хората с увреждания; да подобряваме качеството на живот; и да защитаваме правата и достойнството на всички хора.
  • Вярваме в правото и задължението на хората да работят за слава на Бога, за своето благо и за благото на другите, както и в защитаването на тяхното благополучие, когато работят за постигането на това; в правото на собственост като нещо, поверено ни от Бога, в правото на колективните споразумения и отговорното консумиране; и в премахването на икономическите и социални злочестия.
  • Посвещаваме се на мира в целия свят, на властването на правдата и закона между народите и на индивидуалната свобода за всички хора по света. Вярваме в настоящата и бъдещата победа на Божието Слово в човешките взаимоотношения и с радост приемаме нашата задача да изявяваме живота на благовестието в света. Амин.

(Препоръчва се тази формулировка на Социалните принципи да бъде постоянно достъпна до Обединените методистки християни и редовно да се подчертава във всяка църковна общност. Препоръчва се също така “Нашето социално кредо” често да бъде използвано в неделните богослужения.)